آموزش نویسندگی، اف. ای. راکول، پایان‌بندی‌ داستان، چگونه داستان بنویسیم؟