آموزش نویسندگی، کتاب چرا نویسندهٔ بزرگی نشدم؟ کتاب لگدزدن به آگاهی، بهار رها دوست، پرسش‌گری، تحقیق و پژوهش