استعدادیابی، علی اشرف درویشیان، دومین کتاب نوشتن، نویسندگی، تداوم و پشتکار