انتقاد سازنده، کتاب گاو بنفش، ست گادین، آموزش نویسندگی