معرفی کتاب، برایان کلارک، نمایشنامه، این زندگی مال کیه؟ مطالعه