معرفی کتاب، راجر مگاف، طنز، کتاب طنز، منوچهر احترامی، شعر، کلمه‌برداری، رونویسی،