نویسندگی، ارنست همینگ‌وی، کتاب وداع با اسلحه و پیرمرد و دریا، نجف‌دریا بندری