کتاب‌هنر‌نقل‌قول‌نویسی، کتاب حرکت در مه، نوشتن. صفحات صبحگاهی